Després de 2 anys toca dur a terme el relleu de la Junta Tècnica. Som conscients que pot semblar contradictori formar una Tècnica quan de moment i “sine die” no es poden fer castells, però aquesta mateixa Tècnica serà la que tindrà l’engrescadora tasca de tornar a posar en marxa la colla quan es puguin fer castells.
I tot i les dificultats del moment actual tota Colla castellera requereix d’una junta Tècnica al cap davant, ara necessitem un tècnica centrada en mantenir la flama dels castells entre tots els Sagals i Sagales i preparada per tornar a l’activitat castellera tant bon punt sigui possible.
Tota gran colla requereix d’una gran tècnica, i també en aquests moments de dificultats els Sagals hem de donar pit i tenir una junta Tècnica a l’alçada de les circumstàncies.
I com deia el poeta: TOT ÉS POSSIBLE I TOT ESTÀ PER FER!

La Junta de l’Associació, reunida el passat 26 d’Octubre de 2020, i comptant amb el exigit als Estatuts socials, ha acordat per unanimitat de tots els assistents el següent:
PRIMER.- Convocar Eleccions per escollir els integrants de la Junta Tècnica de la colla castellera Sagals d’Osona, i constituir-se simultàniament en Junta Electoral. Les eleccions es regiran pel Reglament aprovat a l’Assemblea General de l’Associació el 24/02/07, els Estatuts socials i la Legislació Electoral General, amb el següent Calendari Electoral:
1.- Publicació de la Convocatòria: 11 de Novembre de 2020.
2.- Data Límit de Presentació de Candidatures: el termini de presentació de Candidatures fins el 26 de Novembre de 2020, a les 22:00 hores.
3.- Forma i lliurament de la Candidatura: es lliurarà per escrit (s’accepta per correu electrònic) al President o q la Secretaria, i en el seu defecte, a qualsevol altre membre de la Junta.
4.- Contingut mínim de les Candidatures: Noms dels candidats als quatre càrrecs de Cap de Colla i Caps de Canalla, Pinyes i Troncs.
5.- Proclamació i Publicació de Candidatures per la Junta Electoral dia 27 de Desembre a les 22:00h. Amb oferiment de recursos i termini d’esmena de 24 hores a partir de la publicació.
6.- Presentació de les Candidatures i dels respectius Programes a la Colla: 4 de Desembre, presencial al local d’assaig si les condicions sanitàries ho permeten o en format “en linea” si segueixen les actuals restriccions, per l’ordre establert per sorteig que farà la Junta al moment de la Proclamació.
7.- La Junta nomenarà la Mesa Electoral, amb l’acord de proclamació de Candidatures, i es constituirà el dia de la votació
8.- Votació: el 12 de Desembre de 2020, entre les 16 h i les 20 h o segons possibles adequacions de trams horaris per complir les mesures sanitàries del moment. S’informarà oportunament en cas de ser necessària aquesta opció.
9.- Escrutini: per part de la Mesa Electoral a partir de les 20 h del mateix dia de la Votació
10.- Proclamació: per la Junta, a partir del resultat de la Votació. En cas d’una única candidatura, aquesta serà proclamada, amb la Votació de Confiança el mateix dia i hores esmentats al punt 8.
Vic, 11 de Novembre de 2020.