Convocatòria d’Assamblea General Ordinària

Convocatòria d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el Diumenge 10 de Febrer, a les 16:00 hores en primera i única convocatòria, al domicili social de la colla, situat a la Plaça Vicenç Albert Ballesté, s/n Edifici La Central, de Vic, en aplicació dels articles 10.1, 11.1 i 12.1 dels Estatuts Socials amb el següent ORDRE DEL DIA:

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR DE DATA 4 DE MARÇ DE 2018
SEGON.- INFORME DE LA CAP DE COLLA SORTINT
TERCER.- INFORME DEL PRESIDENT
QUART.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018 I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2019
CINQUÈ.-. CALENDARI PER LA TEMPORADA 2019
SISÈ.- ELECCIÓ DEL SAGAL D’HONOR
SETÈ.- INFORME DE LES DIFERENTS ÀREES (GRALLES, ACTIVITATS, SANITAT, MATERIAL, FÚRIES D’AUSA, ETC)
VUITÈ.- PRESENTACIÓ DE PROJECTE ALTERNATIU A LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL (EN CAS QUE S’HAGI PRESENTAT EN LES CONDICIONS EXPRESSADES EN LA CARTA ENVIADA PEL PRESIDENT A TOTS ELS ASSOCIATS)
NOVÈ.- MOCIÓ DE CONFIANÇA A LA JUNTA ACTUAL (EN EL SUPÒSIT QUE HI HAGI UN PROJECTE ALTERNATIU)
DESÈ.- PRECS I PREGUNTES

La documentació referent als diversos assumptes a tractar es troba a disposició dels Associats que ho desitgin, demanant-la al telèfon 667902278.

Carta del President

Benvolgut Sagal/Sagala,

Tal i com vaig explicar el passat 15 de desembre, en la propera assemblea es compliran dos anys del meu mandat com a president, la meitat dels quatre establerts. Vaig començar un projecte acompanyat per un grup de persones, totes amb il·lusió i ganes de tirar endavant. Les circumstàncies personals de cadascú han fet que aquell equip hagi canviat i s’hagi renovat amb la incorporació d’altres sagals i sagales. Vull aprofitar perquè quedi constància escrita del meu agraïment a tothom que ha format part de la Junta en aquests dos anys.

La gent que ha entrat a la Junta ho ha fet amb les mateixes ganes i il·lusió que la que hi havia, com a mínim, i amb intenció de continuar fins al final del mandat. L’equip per al proper any està conformat per:
– Eduard Oliván, president.
– Ivan Font, vicepresident.
– Jordi Garriga, secretari.
– Jaume Font, tresorer.
– Montse Rizo, vocal de sanitat.
– Jaume Gudiol, vocal d’actuacions i relació amb colles.
– Pau Font, vocal de material.
– Marina Lavila, vocal d’activitats.
– Pep Cassany, vocal.
– Dos representants de la Junta Tècnica.

Personalment, tinc la mateixa il·lusió o més que tenia fa dos anys, renovada igual que la composició de la Junta. Però és evident que aquesta és una junta molt diferent de la que vaig presentar, i que, malgrat els estatuts permeten la lliure substitució o canvi dels membres de la junta, i el meu projecte i compromís personal segueix vigent i és compartit pels nous membres, per coherència personal i per respecte als socis i a l’assemblea, i també al càrrec que represento, em veig en l’obligació ètica i moral d’obrir la porta a la presentació d’una alternativa al projecte actual.

Per això, i per complir amb la legislació vigent i els propis estatuts de l’associació, si hi ha algú interessat en presentar una alternativa ho haurà de comunicar al secretari, Jordi Garriga, abans del 25 de gener, incloent-hi els noms del President, Vicepresident, Secretari i Tresorer proposats. A l’Assemblea General tindran temps per fer la presentació del seu projecte, prèviament a la votació de confiança. En el cas que no es presenti cap alternativa, no es votarà la qüestió de confiança.

En el cas que es presenti una alternativa, després de la seva exposició es donarà pas a la votació de la qüestió de confiança. Per superar la votació, es requereix una majoria simple dels assistents, tal i com estableixen els estatuts respecte de les votacions a l’assemblea. Us recordo que només els socis que estiguin al corrent de pagament de les quotes poden assistir a l’assemblea.

Si la Junta actual no supera la qüestió de confiança, donarem per entès que l’Assemblea opta per un canvi en la gestió, i dimitirem per donar pas a la nova junta. Igualment, si la Junta actual supera la qüestió de confiança, esgotarem el nostre mandat fins al final. Vull que quedi clar que la votació de confiança no es recull ni als estatuts ni a la legislació vigent, i que la plantejo voluntàriament per donar veu als socis, sotmetent-me a mi mateix i a la resta de la junta a la voluntat de l’Assemblea.

Per la meva part, i és obvi perquè no pot ser d’una altra manera, si sorgeix una altra candidatura i l’assemblea opta pel canvi, seguiré col·laborant per activa i per passiva amb la nova junta.

Espero comptar amb la teva assistència a la propera assemblea, quanta més gent hi hagi més legítima serà la decisió que es prengui.

Eduard Oliván Vendrell
President de l’Associació Cultural Sagals d’Osona