CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL SAGALS D’OSONA

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el Diumenge dia 12 de Febrer de 2017, a les 17:00 hores en primera i única convocatòria, al domicili social de la colla, situat a la Plaça Vicenç Albert Ballesté, s/n Edifici La Central, de Vic, en aplicació dels articles 10.1, 11.1 i 12.1 dels Estatuts Socials amb el següent ORDRE DEL DIA:

PRIMER.- Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior, de 21 de Febrer de 2016.

SEGON.– Elecció per renovació dels càrrecs de la Junta de Govern de l’Associació, pel període estaturari de 4 anys, (art. 14.2 Estatuts). Cas d’haver-hi una única candidatura, es procedirà a la seva proclamació i acceptació dels càrrecs sense més tràmit.

Per acord de la Junta Directiva del dia 16 de Gener de 2017, als efectes de presentació de candidatures, es varen establir les següents normes per la elecció:

– Convocatòria d’eleccions: 16 de Gener de 2017.

– Termini de presentació de candidatures: 2 de Febrer de 2017 a les 12 del migdia, per escrit adreçat simultàniament al President i al Secretari de la Junta actual.

– Formalitats: La candidatura ha de presentar-se per escrit, contenir una llista amb els noms dels integrants de la candidatura i expressió del càrrec al que opten, (Art. 21 i següents dels Estatuts: President, Vice president, Tresorer i Secretari, més el nombre de vocals que s’escaigui). Per ser candidat s’ha de ser associat, major d’edat i trobar-se al corrent en tots els drets i deures que determina la condició de soci.

– Presentació de candidatures: es portarà a terme en el curs de l’Assemblea General Ordinària, prevista pel dia 12 de Febrer de 2017, a la Central, a les 17,00 hores. Les candidatures podran presentar el respectiu programa de govern entre les 16,00 i les 17,00, repartint-se el temps a parts iguals entre les que es presentin, previ sorteig per establir l’ordre de presentació.

– Votació: en cas d’haver-hi més d’una candidatura, en el curs de l’assemblea es constituirà la mesa electoral, integrada per un representant designat per cada candidatura, i 3 sagals elegits per l’assemblea, majors d’edat, un dels quals, al menys, serà membre de la Junta Directiva actual i presidirà la mesa. Tot seguit es procedirà a la votació. Al final de l’assemblea es tancarà la mesa electoral i es farà l’escrutini, proclamant-se la candidatura guanyadora. En cas que només hi hagi una candidatura, aquesta serà proclamada de la mateixa manera. Proclamada la candidatura, s’atorgarà la paraula en el curs de la mateixa assemblea als seus integrants. En cas que no hi hagi cap candidatura, la Junta actual prorrogarà el seu mandat, fins a convocar un nou procés electoral.

TERCER.– Informe de Presidència

QUART.- Informe del Cap de Colla

CINQUÈ.- Examen i aprovació si s’escau, de la Liquidació del Pressupost de 2016, i aprovació del Pressupost pel 2017.

SISÈ.- Calendari per la Temporada 2017

SETÈ.- Elecció del Sagal d’Honor: ratificació de l’acord de la Junta Directiva

VUITÈ.- Informe de les diferents àrees: Gralles, Sanitat, Activitats, Material, Fúries d’Ausa.

NOVÈ.- Torn obert de precs i preguntes.

La documentació referent als diversos assumptes a tractar es troba a disposició dels Associats que ho desitgin, demanant-la al telefon 667902278.

Vic, 27 de Gener de 2017

La Presidenta:

Noemi Aguilar Alemany.

Eleccions per renovació de la Junta Directiva dels Sagals d’Osona

Per unanimitat de la Junta Directiva, S’ACORDA obrir el procés per l’elecció de la Junta Directiva de l’associació, que regirà aquesta entitat pel període estatutari de quatre anys, d’acord amb els articles 9.b, 14 i 15 dels Estatuts i 322-12 del Codi Civil de Catalunya, aprovant-se a l’efecte el següent calendari electoral:

 

1.- Convocatòria d’eleccions: 16 de Gener de 2017.

2.- Termini de presentació de candidatures: 2 de Febrer de 2017 a les 12 del migdia, per escrit adreçat simultàniament als actuals President i Secretari de la Junta Directiva, respectivament.

3.- Formalitats: L’escrit de presentació de la candidatura ha de contenir una llista amb els noms dels integrants de la candidatura i expressió del càrrec al que opten, (Art. 21 i següents dels Estatuts: President, Vice president, Tresorer i Secretari, més el nombre de vocals que s’escaigui). Per ser candidat i per ser elector, s’ha de ser associat, major d’edat i trobar-se al corrent en tots els drets i deures que determina la condició de soci.

4.- Presentació de candidatures: Es portarà a terme en el curs de l’Assemblea General Ordinària, prevista pel dia 12 de febrer de 2017, a la Central, a les 17:00. Les candidatures podran presentar el respectiu programa de govern entre les 16:00 i les 17:00, repartint-se el temps a parts iguals entre les que es presentin, previ sorteig per establir l’ordre de presentació.

5.- Elecció: en cas d’haver-hi més d’una candidatura, en el curs de l’assemblea es constituirà la mesa electoral, integrada per 1 representant designat per cada candidatura, i 3 sagals elegits per l’assemblea, majors d’edat, un dels quals, al menys, serà membre de la Junta Directiva actual i presidirà la mesa. Tot seguit es procedirà a la votació. Al final de l’assemblea es tancarà la mesa electoral i es farà l’escrutini, proclamant-se la candidatura guanyadora. En cas de que només hi hagi una candidatura, aquesta serà proclamada de la mateixa manera, però sense necessitat de votació. Proclamada la candidatura, s’atorgarà la paraula als seus integrants, en el curs de la mateixa assemblea. En cas que no hi hagi cap candidatura, la Junta actual prorrogarà el seu mandat, fins a convocar un nou procés electoral, en el termini més breu possible.

6.- Informació: Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del president, així com accés a la informació comptable i documental de l’associació, prèvia concertació de dia i hora amb els responsables de la seva custòdia.

 

Acord adoptat a la sessió de la Junta Directiva del 16 de Gener de 2017:

Vic, 17 de Gener de 2017.

 

El Secretari: Jordi Garriga i Montaña

Vist-i-plau, la Presidenta: Noemi Aguilar Alemany.

Associació Cultural Sagals d’Osona
Loteria de Nadal, sorteig del dia 22 de desembre de 2016.

Número 49.239, premiat amb 5 € per cada € jugat.

La Junta Directiva de l’associació, dipositària del número, pagarà les participacions premiades al local d’assaig i seu social de la colla, situat a la Plaça Vicens Albert Ballester, s/n, 08500 Vic, Edifici La Central, entre els dies 10 de gener i 22 de març de 2017, inclusius i únicament, cada dimarts i divendres, en horari entre les 20:00 i les 22:00 h.

La colla agraeix la col·laboració rebuda.

Vic, 22 de desembre de 2016

Viu el concurs amb nosaltres

Has sentit mai a parlar del Concurs de Castells?
Viu-lo amb nosaltres!

El proper dissabte 1 d’octubre, els Sagals d’Osona serem a la Tarraco Arena i tu ens pots acompanyar. Posa’t en contacte amb nosaltres i sent els castells des de dins.

Bones colla! Alguns apunts pràctics per aquest cap de setmana!

Divendres 9:
 – Assaig de canalla  i escola de castells de 20 a 21h.
– Assaig general de 21 a 23h
Dissabte 10: 
– Paradeta d’informació de Concurs davant del Casino de 10 a 13h.
– Pilars d’ofrena al Bach de Roda (Vic). Quedem a les 18.30h davant del Casino.
– Pilars a les Carpes. Quedem a les 00.30h a fora per entrar tots junts. El pilar es farà a la 1.30h. Recordem la importància d’aquest pilar ja que ens paguen les samarretes de Concurs!
Diumenge 11:
– Actuació a Hostalets de Pierola. Els busos marxen a les 09.45h. L’actuació és a les 11h, ja que s’ha avançat pels actes de l’11 de Setembre.
Hi ha un bus per aquelles persones que s’han apuntat per tornar directament a Vic després d’actuació.
Aquelles persones que després d’actuació assisteixen a la manifestació a Berga amb el bus de la colla, s’han de portar el dinar o espavilar-se per dinar un cop haguem arribat a Berga. Els Castellers de Berga tenen obert el seu local per si volem anar-hi a menjar amb taper.
I per últim un avanç de la setmana que ve per tal que us pogueu organitzar! L’assaig de divendres 16 de Setembre es passa a dijous 15 de Setembre amb la finalitat que ja que aquest any no tenim actuació aquell cap de setmana, pogueu gaudir tots i totes del Mercat de Musica Viva. Això si, fem l’esforç de dijous 15 venir tots a assaig!! Aquells que porteu amics o amigues a l’assaig tindreu una consumició gratuïta per vosaltres i el vostre acompanyant.
Tots volem i ens agrada fer grans castells a actuacions com Roda, Concurs o Diada! Però ja sabem que els castells es fan a assaig, dia rere dia, amb constància i amb la força de tots i totes. Traiem l’orgull Sagal aquest segon tram de temporada i donem-ho tot als assajos i actuacions! Perquè tothom és important i necessari per assolir les nostres millor fites!

HI TORNEM!

Sagals! Després d’un mes de merescudes vacances, avui, dimarts 16 ens hi tornem a posar! Ens queda un últim tram curt però intens on ho hem de donar tot. L’assistència als assajos, el compromís, les ganes, la confiança i la il·lusió serà el que marqui els castells que portem a plaça. Ens veiem a les 20.30h a la Central!

Resultat votació Junta Tècnica

En compliment del convingut en el Reglament per l’elecció de la Junta Tècnica, la Junta Electoral proclama com a Junta Tècnica la única candidatura presentada, amb els càrrecs següents:

Cap de Colla: Anna Tió Rico
Cap de Troncs: Agnès Camps Martinez
Cap de Pinyes: Marc Coll Casellas
Caps de Canalla: Mariona Prat Terradellas (social) i Marta Cruz Navascués (tècnica).

Informar també dels resultats del Vot de Confiança que es va celebrar el passat Divendres 3 de Juny: 41 associats varen donar el vot de confiança favorable a aquesta Junta Tècnica i 12 associats van donar vot desfavorable.

Secretari de la Junta Electoral Presidenta de la Junta Electoral
Jordi Garriga Muntanyà Noemi Aguilar Alemany