HI TORNEM!

Sagals! Després d’un mes de merescudes vacances, avui, dimarts 16 ens hi tornem a posar! Ens queda un últim tram curt però intens on ho hem de donar tot. L’assistència als assajos, el compromís, les ganes, la confiança i la il·lusió serà el que marqui els castells que portem a plaça. Ens veiem a les 20.30h a la Central!

Resultat votació Junta Tècnica

En compliment del convingut en el Reglament per l’elecció de la Junta Tècnica, la Junta Electoral proclama com a Junta Tècnica la única candidatura presentada, amb els càrrecs següents:

Cap de Colla: Anna Tió Rico
Cap de Troncs: Agnès Camps Martinez
Cap de Pinyes: Marc Coll Casellas
Caps de Canalla: Mariona Prat Terradellas (social) i Marta Cruz Navascués (tècnica).

Informar també dels resultats del Vot de Confiança que es va celebrar el passat Divendres 3 de Juny: 41 associats varen donar el vot de confiança favorable a aquesta Junta Tècnica i 12 associats van donar vot desfavorable.

Secretari de la Junta Electoral Presidenta de la Junta Electoral
Jordi Garriga Muntanyà Noemi Aguilar Alemany

Finalització termini presentació de Candidatures

Havent finalitzat el Dimarts 17 de Maig el termini de presentació de Candidatures per a Junta Tècnica, la Junta Electoral proclama que s’ha presentat 1 única Candidatura a Junta Tècnica, integrada per:

Cap de Colla: Anna Tió Rico
Cap de Troncs: Agnès Camps Martinez
Cap de Pinyes: Marc Coll Casellas
Caps de Canalla: Mariona Prat Terradellas (social) i Marta Cruz Navascués (tècnica).

Aquesta Candidatura disposa del termini de 24 hores per esmenar possibles causes que la puguin invalidar. Qualsevol Reclamació o Recurs que pugui haver-hi ha de presentar-se en el termini de 24 hores, i correspondrà a la Junta Electoral la seva resolució.

Aquesta Candidatura exposarà el seu Programa i Propostes el Divendres 3 de Juny, a la Central.

A efecte de conèixer el grau de confiança que mereix aquesta Junta Tècnica, es procedirà a la Votació el Divendres 3 de Juny de 2016, no sent vinculant el resultat de la votació.

Vic, a 24 de Maig de 2016.

Secretari de la Junta Electoral Presidenta de la Junta Electoral
Jordi Garriga Muntanyà Noemi Aguilar Alemany

CONVOCATÒRIA ELECCIÓ JUNTA TÈCNICA

Es posa en coneixement de tots els associats que la Junta de Govern de l’Associació, reunida el 2 de Maig de 2016, comptant amb el quòrum exigit als Estatuts socials i a la llei, va acordar per unanimitat de tots els assistents, el següent:
PRIMER.- Convocar Eleccions per escollir els integrants de la Junta Tècnica de la colla castellera Sagals d’Osona i constituir-se simultàniament en Junta Electoral. Les eleccions es regiran pel Reglament aprovat a l’Assemblea General de l’Associació el 24 de Febrer de 2007, els Estatuts socials i la Legislació Electoral general, amb el següent calendari electoral:
1.- Publicació de la convocatòria: 2 de Maig de 2016
2.- Data límit de presentació de Candidatures: 17 de Maig de 2016, a les 22 hores.
3.- Forma i lliurament de la candidatura: es lliurarà per escrit al President o Secretari de la Junta Electoral, i en el seu defecte, a qualsevol altre membre de la junta Electoral.
4.- Contingut mínim de les candidatures: Noms dels candidats als quatre càrrecs de Cap de Colla, i Caps de Canalla, Pinyes i Troncs.
5.- Proclamació i publicació de candidatures per la Junta Electoral, amb oferiment de recursos i termini d’esmena d’1 dia: 18 de Maig de 2016.
6.- Presentació de les candidatures i dels respectius programes a la Colla: Divendres 20 de Maig, al local d’assaig, per l’ordre establert per sorteig que farà la Junta Electoral al moment de la proclamació.
7.- Mesa Electoral: la nomenarà la Junta Electoral amb l’acord de proclamació de candidatures, i es constituirà el dia de la Votació.
8.- Votació: el Divendres 3 de Juny de 2016, entre les 17 i les 22 hores.
9.- Escrutini: per part de la Mesa Electoral a partir de les 22 hores del mateix dia de la Votació.
10.- Proclamació: per la Junta Electoral, a partir del resultat de la Votació. En cas d’una única candidatura, aquesta serà proclamada per la Junta Electoral, efectuant-se la Votació de Confiança el dia que determini la Junta Electoral en el mateix acord de proclamació.
Vic, 2 de Maig de 2016

AVIS IMPORTANT:

Com ja heu vist (els que heu vingut a assaig, els que no ja trigueu!) la qüestió de l’aparcament a la Central s’ha sortit de mare. Tot i que els responsables no en siguem nosaltres, el cert és que hi ha un descontrol de cotxes aparcats cada dia, i fins i tot sobre l’herba.
En aquests moments, les entitats usuàries de la Central estem negociant amb l’Ajuntament per mirar de trobar una solució satisfactòria per totes les parts. Mentrestant, però, fins que no es trobi aquesta solució, l’Ajuntament ha decidit prohibir totalment l’estacionament a la plaça a partir del dijous 28, a les cinc de la matinada. Per tant, A PARTIR D’AVUI NO ES PODRÀ APARCAR A LA PLAÇA DE LA CENTRAL (plaça Vicenç Albert Ballester pels puristes).
Les converses i negociacions continuen, us demanem una mica de paciència.

Les festes s’han acabat. Tenim el cos ple de torrons i segur que us heu fet moltes promeses al començar l’any. Tots sabeu que teniu una oportunitat que us ajudarà a complir moltes d’aquestes promeses: FER CASTELLS.
Divendres retornem als assajos. A les 8 amb l’assaig de canalla i a partir de les 9 tots junts.

Si hi som tots els somnis són possibles!

En la votació de confiança que es va celebrar el passat 12 de desembre, els vots favorables a la nova Junta Tècnica van ser de 62, havent-hi 1 vot en contra.

En quan a la votació simbòlica que van realitzar els Sagalets i Sagaletes, hi van haver 16 vots que donen confiança a la nova tècnica i 1 vot contrari.

Els integrants de la nova Junta Tècnica són:

Cap de Colla: Domènec Aguilar
Sots Cap de Colla: Anna Tió
Cap de Troncs: Agnès Camps
Cap de Pinyes: Marc Coll
Caps de canalla: Mariona Prat (social) i Marta Cruz (tècnica)