Convocatòria d’Assamblea General Ordinària

Convocatòria d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el Diumenge 10 de Febrer, a les 16:00 hores en primera i única convocatòria, al domicili social de la colla, situat a la Plaça Vicenç Albert Ballesté, s/n Edifici La Central, de Vic, en aplicació dels articles 10.1, 11.1 i 12.1 dels Estatuts Socials amb el següent ORDRE DEL DIA:

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR DE DATA 4 DE MARÇ DE 2018
SEGON.- INFORME DE LA CAP DE COLLA SORTINT
TERCER.- INFORME DEL PRESIDENT
QUART.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018 I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2019
CINQUÈ.-. CALENDARI PER LA TEMPORADA 2019
SISÈ.- ELECCIÓ DEL SAGAL D’HONOR
SETÈ.- INFORME DE LES DIFERENTS ÀREES (GRALLES, ACTIVITATS, SANITAT, MATERIAL, FÚRIES D’AUSA, ETC)
VUITÈ.- PRESENTACIÓ DE PROJECTE ALTERNATIU A LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL (EN CAS QUE S’HAGI PRESENTAT EN LES CONDICIONS EXPRESSADES EN LA CARTA ENVIADA PEL PRESIDENT A TOTS ELS ASSOCIATS)
NOVÈ.- MOCIÓ DE CONFIANÇA A LA JUNTA ACTUAL (EN EL SUPÒSIT QUE HI HAGI UN PROJECTE ALTERNATIU)
DESÈ.- PRECS I PREGUNTES

La documentació referent als diversos assumptes a tractar es troba a disposició dels Associats que ho desitgin, demanant-la al telèfon 667902278.

Carta del President

Benvolgut Sagal/Sagala,

Tal i com vaig explicar el passat 15 de desembre, en la propera assemblea es compliran dos anys del meu mandat com a president, la meitat dels quatre establerts. Vaig començar un projecte acompanyat per un grup de persones, totes amb il·lusió i ganes de tirar endavant. Les circumstàncies personals de cadascú han fet que aquell equip hagi canviat i s’hagi renovat amb la incorporació d’altres sagals i sagales. Vull aprofitar perquè quedi constància escrita del meu agraïment a tothom que ha format part de la Junta en aquests dos anys.

La gent que ha entrat a la Junta ho ha fet amb les mateixes ganes i il·lusió que la que hi havia, com a mínim, i amb intenció de continuar fins al final del mandat. L’equip per al proper any està conformat per:
– Eduard Oliván, president.
– Ivan Font, vicepresident.
– Jordi Garriga, secretari.
– Jaume Font, tresorer.
– Montse Rizo, vocal de sanitat.
– Jaume Gudiol, vocal d’actuacions i relació amb colles.
– Pau Font, vocal de material.
– Marina Lavila, vocal d’activitats.
– Pep Cassany, vocal.
– Dos representants de la Junta Tècnica.

Personalment, tinc la mateixa il·lusió o més que tenia fa dos anys, renovada igual que la composició de la Junta. Però és evident que aquesta és una junta molt diferent de la que vaig presentar, i que, malgrat els estatuts permeten la lliure substitució o canvi dels membres de la junta, i el meu projecte i compromís personal segueix vigent i és compartit pels nous membres, per coherència personal i per respecte als socis i a l’assemblea, i també al càrrec que represento, em veig en l’obligació ètica i moral d’obrir la porta a la presentació d’una alternativa al projecte actual.

Per això, i per complir amb la legislació vigent i els propis estatuts de l’associació, si hi ha algú interessat en presentar una alternativa ho haurà de comunicar al secretari, Jordi Garriga, abans del 25 de gener, incloent-hi els noms del President, Vicepresident, Secretari i Tresorer proposats. A l’Assemblea General tindran temps per fer la presentació del seu projecte, prèviament a la votació de confiança. En el cas que no es presenti cap alternativa, no es votarà la qüestió de confiança.

En el cas que es presenti una alternativa, després de la seva exposició es donarà pas a la votació de la qüestió de confiança. Per superar la votació, es requereix una majoria simple dels assistents, tal i com estableixen els estatuts respecte de les votacions a l’assemblea. Us recordo que només els socis que estiguin al corrent de pagament de les quotes poden assistir a l’assemblea.

Si la Junta actual no supera la qüestió de confiança, donarem per entès que l’Assemblea opta per un canvi en la gestió, i dimitirem per donar pas a la nova junta. Igualment, si la Junta actual supera la qüestió de confiança, esgotarem el nostre mandat fins al final. Vull que quedi clar que la votació de confiança no es recull ni als estatuts ni a la legislació vigent, i que la plantejo voluntàriament per donar veu als socis, sotmetent-me a mi mateix i a la resta de la junta a la voluntat de l’Assemblea.

Per la meva part, i és obvi perquè no pot ser d’una altra manera, si sorgeix una altra candidatura i l’assemblea opta pel canvi, seguiré col·laborant per activa i per passiva amb la nova junta.

Espero comptar amb la teva assistència a la propera assemblea, quanta més gent hi hagi més legítima serà la decisió que es prengui.

Eduard Oliván Vendrell
President de l’Associació Cultural Sagals d’Osona

Junta Tècnica

Havent finalitzat el Dilluns 3 de Desembre el termini de presentació de Candidatures per a Junta Tècnica, la Junta Electoral proclama que s, ha presentat 1 única integrada per:
Cap de Colla: VICTOR NIUBO GARCIA
Cap de Pinyes: MARC BERENGUER ARROYO
Cap de Troncs: JANA FONT AGUILAR
Cap de Canalla: CAROLA DANÉS PAGANS
Aquesta Candidatura disposa del termini de 24 hores per esmenar possibles causes que la puguin invalidar. Qualsevol Reclamació o Recurs que pugui haver-hi ha de presentar-se en el termini de 24 hores i correspondrà a la Junta Electoral la seva resolució.
Aquesta Candidatura exposarà el seu programa i propostes el 15 de Desembre a la Central.
Als efectes de conèixer el grau de confiança que mereix aquesta Junta Tècnica, es procedirà a la Votació el Dissabte 15 de Desembre de 2018, no sent vinculant el resultat de la votació
Vic, a 4 de Desembre de 2018.
Secretari de la Junta Electoral: Jordi Garriga.
President de la Junta Electoral: Eduard Olivan

Convocatòria d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Convocatòria d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el Diumenge 4 de Març, a les 11:00 hores en primera i única convocatòria, al domicili social de la colla, situat a la Plaça Vicenç Albert Ballesté, s/n Edifici La Central, de Vic, en aplicació dels articles 10.1, 11.1 i 12.1 dels Estatuts Socials amb el següent ORDRE DEL DIA:

PRIMER.– Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior, de 12 de Febrer de 2017.

SEGON.– Informe de Presidència

TERCER.- Informe de la Cap de Colla

QUART.- Examen i aprovació si s’escau, de la Liquidació del Pressupost de 2017, i aprovació del Pressupost pel 2018.

CINQUÈ.- Calendari per la Temporada 2018

SISÈ.- Elecció del Sagal d’Honor

SETÈ.- Informe de les diferents àrees: Gralles, Sanitat, Activitats, Material, Fúries d’Ausa.

VUITÈ.- Modificacions parcials de Normativa dels Sagals

NOVÈ.- Votació del nou disseny de la Dessuadora

DESÈ.- Baixes i Altes a la Junta Directiva

ONZÈ.- Torn obert de precs i preguntes

La documentació referent als diversos assumptes a tractar es troba a disposició dels Associats que ho desitgin, demanant-la al telefon 667902278.

 

Vic, 12 de Febrer de 2018

 

El President:

Eduard Oliván Vendrell

Convocatòria Elecció Junta Tècnica

 

Es posa en coneixement de tots els associats que la Junta Directiva de l’Associació, reunida el 16 de Novembre de 2017, comptant amb el quòrum exigit als Estatuts socials i a la llei, ha acordat per unanimitat de tots els assistents el següent:

PRIMER.- Convocar Eleccions per escollir els integrants de la Junta Tècnica  de la colla castellera Sagals d’Osona, i constituir-se simultàniament  en Junta Electoral. Les eleccions es regiran pel Reglament aprovat a l’Assemblea General de l’Associació el 24/02/07, els Estatuts socials i la Legislació Electoral General,  amb el següent Calendari Electoral:

1.- Publicació de la Convocatòria:  16 de Novembre de 2017.

2.- Data Límit de Presentació de Candidatures: la Junta Electoral ha decidit ampliar el termini de presentació de Candidatures fins el 6 de Desembre de 2017, a les 22 hores.

3.- Forma i lliurament de la Candidatura: es lliurarà per escrit al President o Secretari de la Junta Electoral, i en el seu defecte, a qualsevol altre membre de la Junta Electoral.

4.- Contingut mínim de les Candidatures: Noms dels candidats als quatre càrrecs de Cap de Colla i Caps de Canalla, Pinyes i Troncs.

5.- Proclamació i Publicació de Candidatures per la Junta Electoral, amb oferiment de recursos i termini d’esmena d’1 dia: 7 de Desembre de 2017

6.- Presentació de les Candidatures i dels respectius Programes a la Colla: 16 de Desembre, al local d’assaig, per l’ordre establert per sorteig que farà la Junta Electoral al moment de la Proclamació.

7.- La Junta Electoral nomenarà la Mesa Electoral, amb l’acord de proclamació de Candidatures, i es constituirà el dia de la votació

8.-  Votació: el 16 de Desembre de 2017, entre les 16 h. i les 21 h

9.- Escrutini:  per part de la Mesa Electoral a partir de les 21 h del mateix dia de la Votació

10.- Proclamació: per la Junta Electoral, a partir del resultat de la Votació. En cas d’una única candidatura, aquesta serà proclamada per la Junta Electoral, efectuant-se la Votació de Confiança el mateix dia i hores esmentats al punt 8.-

Vic, 16 de Novembre de 2017.

El Secretari de la Junta Electoral, Jordi Garriga     Vist-i-Plau, el President, Eduard Oliván

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL SAGALS D’OSONA

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el Diumenge dia 12 de Febrer de 2017, a les 17:00 hores en primera i única convocatòria, al domicili social de la colla, situat a la Plaça Vicenç Albert Ballesté, s/n Edifici La Central, de Vic, en aplicació dels articles 10.1, 11.1 i 12.1 dels Estatuts Socials amb el següent ORDRE DEL DIA:

PRIMER.- Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior, de 21 de Febrer de 2016.

SEGON.– Elecció per renovació dels càrrecs de la Junta de Govern de l’Associació, pel període estaturari de 4 anys, (art. 14.2 Estatuts). Cas d’haver-hi una única candidatura, es procedirà a la seva proclamació i acceptació dels càrrecs sense més tràmit.

Per acord de la Junta Directiva del dia 16 de Gener de 2017, als efectes de presentació de candidatures, es varen establir les següents normes per la elecció:

– Convocatòria d’eleccions: 16 de Gener de 2017.

– Termini de presentació de candidatures: 2 de Febrer de 2017 a les 12 del migdia, per escrit adreçat simultàniament al President i al Secretari de la Junta actual.

– Formalitats: La candidatura ha de presentar-se per escrit, contenir una llista amb els noms dels integrants de la candidatura i expressió del càrrec al que opten, (Art. 21 i següents dels Estatuts: President, Vice president, Tresorer i Secretari, més el nombre de vocals que s’escaigui). Per ser candidat s’ha de ser associat, major d’edat i trobar-se al corrent en tots els drets i deures que determina la condició de soci.

– Presentació de candidatures: es portarà a terme en el curs de l’Assemblea General Ordinària, prevista pel dia 12 de Febrer de 2017, a la Central, a les 17,00 hores. Les candidatures podran presentar el respectiu programa de govern entre les 16,00 i les 17,00, repartint-se el temps a parts iguals entre les que es presentin, previ sorteig per establir l’ordre de presentació.

– Votació: en cas d’haver-hi més d’una candidatura, en el curs de l’assemblea es constituirà la mesa electoral, integrada per un representant designat per cada candidatura, i 3 sagals elegits per l’assemblea, majors d’edat, un dels quals, al menys, serà membre de la Junta Directiva actual i presidirà la mesa. Tot seguit es procedirà a la votació. Al final de l’assemblea es tancarà la mesa electoral i es farà l’escrutini, proclamant-se la candidatura guanyadora. En cas que només hi hagi una candidatura, aquesta serà proclamada de la mateixa manera. Proclamada la candidatura, s’atorgarà la paraula en el curs de la mateixa assemblea als seus integrants. En cas que no hi hagi cap candidatura, la Junta actual prorrogarà el seu mandat, fins a convocar un nou procés electoral.

TERCER.– Informe de Presidència

QUART.- Informe del Cap de Colla

CINQUÈ.- Examen i aprovació si s’escau, de la Liquidació del Pressupost de 2016, i aprovació del Pressupost pel 2017.

SISÈ.- Calendari per la Temporada 2017

SETÈ.- Elecció del Sagal d’Honor: ratificació de l’acord de la Junta Directiva

VUITÈ.- Informe de les diferents àrees: Gralles, Sanitat, Activitats, Material, Fúries d’Ausa.

NOVÈ.- Torn obert de precs i preguntes.

La documentació referent als diversos assumptes a tractar es troba a disposició dels Associats que ho desitgin, demanant-la al telefon 667902278.

Vic, 27 de Gener de 2017

La Presidenta:

Noemi Aguilar Alemany.

Eleccions per renovació de la Junta Directiva dels Sagals d’Osona

Per unanimitat de la Junta Directiva, S’ACORDA obrir el procés per l’elecció de la Junta Directiva de l’associació, que regirà aquesta entitat pel període estatutari de quatre anys, d’acord amb els articles 9.b, 14 i 15 dels Estatuts i 322-12 del Codi Civil de Catalunya, aprovant-se a l’efecte el següent calendari electoral:

 

1.- Convocatòria d’eleccions: 16 de Gener de 2017.

2.- Termini de presentació de candidatures: 2 de Febrer de 2017 a les 12 del migdia, per escrit adreçat simultàniament als actuals President i Secretari de la Junta Directiva, respectivament.

3.- Formalitats: L’escrit de presentació de la candidatura ha de contenir una llista amb els noms dels integrants de la candidatura i expressió del càrrec al que opten, (Art. 21 i següents dels Estatuts: President, Vice president, Tresorer i Secretari, més el nombre de vocals que s’escaigui). Per ser candidat i per ser elector, s’ha de ser associat, major d’edat i trobar-se al corrent en tots els drets i deures que determina la condició de soci.

4.- Presentació de candidatures: Es portarà a terme en el curs de l’Assemblea General Ordinària, prevista pel dia 12 de febrer de 2017, a la Central, a les 17:00. Les candidatures podran presentar el respectiu programa de govern entre les 16:00 i les 17:00, repartint-se el temps a parts iguals entre les que es presentin, previ sorteig per establir l’ordre de presentació.

5.- Elecció: en cas d’haver-hi més d’una candidatura, en el curs de l’assemblea es constituirà la mesa electoral, integrada per 1 representant designat per cada candidatura, i 3 sagals elegits per l’assemblea, majors d’edat, un dels quals, al menys, serà membre de la Junta Directiva actual i presidirà la mesa. Tot seguit es procedirà a la votació. Al final de l’assemblea es tancarà la mesa electoral i es farà l’escrutini, proclamant-se la candidatura guanyadora. En cas de que només hi hagi una candidatura, aquesta serà proclamada de la mateixa manera, però sense necessitat de votació. Proclamada la candidatura, s’atorgarà la paraula als seus integrants, en el curs de la mateixa assemblea. En cas que no hi hagi cap candidatura, la Junta actual prorrogarà el seu mandat, fins a convocar un nou procés electoral, en el termini més breu possible.

6.- Informació: Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del president, així com accés a la informació comptable i documental de l’associació, prèvia concertació de dia i hora amb els responsables de la seva custòdia.

 

Acord adoptat a la sessió de la Junta Directiva del 16 de Gener de 2017:

Vic, 17 de Gener de 2017.

 

El Secretari: Jordi Garriga i Montaña

Vist-i-plau, la Presidenta: Noemi Aguilar Alemany.