Havent finalitzat el Dimarts 17 de Maig el termini de presentació de Candidatures per a Junta Tècnica, la Junta Electoral proclama que s’ha presentat 1 única Candidatura a Junta Tècnica, integrada per:

Cap de Colla: Anna Tió Rico
Cap de Troncs: Agnès Camps Martinez
Cap de Pinyes: Marc Coll Casellas
Caps de Canalla: Mariona Prat Terradellas (social) i Marta Cruz Navascués (tècnica).

Aquesta Candidatura disposa del termini de 24 hores per esmenar possibles causes que la puguin invalidar. Qualsevol Reclamació o Recurs que pugui haver-hi ha de presentar-se en el termini de 24 hores, i correspondrà a la Junta Electoral la seva resolució.

Aquesta Candidatura exposarà el seu Programa i Propostes el Divendres 3 de Juny, a la Central.

A efecte de conèixer el grau de confiança que mereix aquesta Junta Tècnica, es procedirà a la Votació el Divendres 3 de Juny de 2016, no sent vinculant el resultat de la votació.

Vic, a 24 de Maig de 2016.

Secretari de la Junta Electoral Presidenta de la Junta Electoral
Jordi Garriga Muntanyà Noemi Aguilar Alemany