Es posa en coneixement de tots els associats que la Junta Directiva de l’Associació, reunida el 16 de Novembre de 2017, comptant amb el quòrum exigit als Estatuts socials i a la llei, ha acordat per unanimitat de tots els assistents el següent:

PRIMER.- Convocar Eleccions per escollir els integrants de la Junta Tècnica  de la colla castellera Sagals d’Osona, i constituir-se simultàniament  en Junta Electoral. Les eleccions es regiran pel Reglament aprovat a l’Assemblea General de l’Associació el 24/02/07, els Estatuts socials i la Legislació Electoral General,  amb el següent Calendari Electoral:

1.- Publicació de la Convocatòria:  16 de Novembre de 2017.

2.- Data Límit de Presentació de Candidatures: la Junta Electoral ha decidit ampliar el termini de presentació de Candidatures fins el 6 de Desembre de 2017, a les 22 hores.

3.- Forma i lliurament de la Candidatura: es lliurarà per escrit al President o Secretari de la Junta Electoral, i en el seu defecte, a qualsevol altre membre de la Junta Electoral.

4.- Contingut mínim de les Candidatures: Noms dels candidats als quatre càrrecs de Cap de Colla i Caps de Canalla, Pinyes i Troncs.

5.- Proclamació i Publicació de Candidatures per la Junta Electoral, amb oferiment de recursos i termini d’esmena d’1 dia: 7 de Desembre de 2017

6.- Presentació de les Candidatures i dels respectius Programes a la Colla: 16 de Desembre, al local d’assaig, per l’ordre establert per sorteig que farà la Junta Electoral al moment de la Proclamació.

7.- La Junta Electoral nomenarà la Mesa Electoral, amb l’acord de proclamació de Candidatures, i es constituirà el dia de la votació

8.-  Votació: el 16 de Desembre de 2017, entre les 16 h. i les 21 h

9.- Escrutini:  per part de la Mesa Electoral a partir de les 21 h del mateix dia de la Votació

10.- Proclamació: per la Junta Electoral, a partir del resultat de la Votació. En cas d’una única candidatura, aquesta serà proclamada per la Junta Electoral, efectuant-se la Votació de Confiança el mateix dia i hores esmentats al punt 8.-

Vic, 16 de Novembre de 2017.

El Secretari de la Junta Electoral, Jordi Garriga     Vist-i-Plau, el President, Eduard Oliván