Es posa en coneixement de tots els associats que la Junta de Govern de l’Associació, reunida el 2 de Maig de 2016, comptant amb el quòrum exigit als Estatuts socials i a la llei, va acordar per unanimitat de tots els assistents, el següent:
PRIMER.- Convocar Eleccions per escollir els integrants de la Junta Tècnica de la colla castellera Sagals d’Osona i constituir-se simultàniament en Junta Electoral. Les eleccions es regiran pel Reglament aprovat a l’Assemblea General de l’Associació el 24 de Febrer de 2007, els Estatuts socials i la Legislació Electoral general, amb el següent calendari electoral:
1.- Publicació de la convocatòria: 2 de Maig de 2016
2.- Data límit de presentació de Candidatures: 17 de Maig de 2016, a les 22 hores.
3.- Forma i lliurament de la candidatura: es lliurarà per escrit al President o Secretari de la Junta Electoral, i en el seu defecte, a qualsevol altre membre de la junta Electoral.
4.- Contingut mínim de les candidatures: Noms dels candidats als quatre càrrecs de Cap de Colla, i Caps de Canalla, Pinyes i Troncs.
5.- Proclamació i publicació de candidatures per la Junta Electoral, amb oferiment de recursos i termini d’esmena d’1 dia: 18 de Maig de 2016.
6.- Presentació de les candidatures i dels respectius programes a la Colla: Divendres 20 de Maig, al local d’assaig, per l’ordre establert per sorteig que farà la Junta Electoral al moment de la proclamació.
7.- Mesa Electoral: la nomenarà la Junta Electoral amb l’acord de proclamació de candidatures, i es constituirà el dia de la Votació.
8.- Votació: el Divendres 3 de Juny de 2016, entre les 17 i les 22 hores.
9.- Escrutini: per part de la Mesa Electoral a partir de les 22 hores del mateix dia de la Votació.
10.- Proclamació: per la Junta Electoral, a partir del resultat de la Votació. En cas d’una única candidatura, aquesta serà proclamada per la Junta Electoral, efectuant-se la Votació de Confiança el dia que determini la Junta Electoral en el mateix acord de proclamació.
Vic, 2 de Maig de 2016