Convocatòria d’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el dissabte dia 9 de febrer de 2013, a les 6 de la tarda en primera i única convocatòria (articles 10.1, 11.1 i 12.1 dels Estatuts Socials), al local d’assaig de la colla, Edifici la Central, de Vic, amb el següent ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assamblea anterior, de 25 de febrer de 2012.
2.- Informe de Presidència
3.- Informe del Cap de Colla
4.- Assumptes econòmics (examen i aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost de 2012, i aprovació del pressupost pel 2013).
5.- Elecció del Sagal d’honor (ratificació de l’acord de la junta de govern)
6.- Informe de les diferents Àrees (actuacions, activitats, gralles, material, sanitat, Fúries d’Ausa)
7.- Presentació de la nova Junta Directiva i del seu Projecte pels propers 4 anys.
8.- Torn obert de paraules

La documentació referent als diversos assumptes a tractar es troba a disposició dels associats que ho desitgin, demanant-la al telèfon 667902278 o a la pàgina web sagals.cat

Vic, a 21 de gener de 2013.

El President,
Lluís Casellas i Castells