Convocatòria d’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el Diumenge dia 12 de Febrer de 2017, a les 17:00 hores en primera i única convocatòria, al domicili social de la colla, situat a la Plaça Vicenç Albert Ballesté, s/n Edifici La Central, de Vic, en aplicació dels articles 10.1, 11.1 i 12.1 dels Estatuts Socials amb el següent ORDRE DEL DIA:

PRIMER.- Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior, de 21 de Febrer de 2016.

SEGON.– Elecció per renovació dels càrrecs de la Junta de Govern de l’Associació, pel període estaturari de 4 anys, (art. 14.2 Estatuts). Cas d’haver-hi una única candidatura, es procedirà a la seva proclamació i acceptació dels càrrecs sense més tràmit.

Per acord de la Junta Directiva del dia 16 de Gener de 2017, als efectes de presentació de candidatures, es varen establir les següents normes per la elecció:

– Convocatòria d’eleccions: 16 de Gener de 2017.

– Termini de presentació de candidatures: 2 de Febrer de 2017 a les 12 del migdia, per escrit adreçat simultàniament al President i al Secretari de la Junta actual.

– Formalitats: La candidatura ha de presentar-se per escrit, contenir una llista amb els noms dels integrants de la candidatura i expressió del càrrec al que opten, (Art. 21 i següents dels Estatuts: President, Vice president, Tresorer i Secretari, més el nombre de vocals que s’escaigui). Per ser candidat s’ha de ser associat, major d’edat i trobar-se al corrent en tots els drets i deures que determina la condició de soci.

– Presentació de candidatures: es portarà a terme en el curs de l’Assemblea General Ordinària, prevista pel dia 12 de Febrer de 2017, a la Central, a les 17,00 hores. Les candidatures podran presentar el respectiu programa de govern entre les 16,00 i les 17,00, repartint-se el temps a parts iguals entre les que es presentin, previ sorteig per establir l’ordre de presentació.

– Votació: en cas d’haver-hi més d’una candidatura, en el curs de l’assemblea es constituirà la mesa electoral, integrada per un representant designat per cada candidatura, i 3 sagals elegits per l’assemblea, majors d’edat, un dels quals, al menys, serà membre de la Junta Directiva actual i presidirà la mesa. Tot seguit es procedirà a la votació. Al final de l’assemblea es tancarà la mesa electoral i es farà l’escrutini, proclamant-se la candidatura guanyadora. En cas que només hi hagi una candidatura, aquesta serà proclamada de la mateixa manera. Proclamada la candidatura, s’atorgarà la paraula en el curs de la mateixa assemblea als seus integrants. En cas que no hi hagi cap candidatura, la Junta actual prorrogarà el seu mandat, fins a convocar un nou procés electoral.

TERCER.– Informe de Presidència

QUART.- Informe del Cap de Colla

CINQUÈ.- Examen i aprovació si s’escau, de la Liquidació del Pressupost de 2016, i aprovació del Pressupost pel 2017.

SISÈ.- Calendari per la Temporada 2017

SETÈ.- Elecció del Sagal d’Honor: ratificació de l’acord de la Junta Directiva

VUITÈ.- Informe de les diferents àrees: Gralles, Sanitat, Activitats, Material, Fúries d’Ausa.

NOVÈ.- Torn obert de precs i preguntes.

La documentació referent als diversos assumptes a tractar es troba a disposició dels Associats que ho desitgin, demanant-la al telefon 667902278.

Vic, 27 de Gener de 2017

La Presidenta:

Noemi Aguilar Alemany.