Convocatòria d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el Diumenge 10 de Febrer, a les 16:00 hores en primera i única convocatòria, al domicili social de la colla, situat a la Plaça Vicenç Albert Ballesté, s/n Edifici La Central, de Vic, en aplicació dels articles 10.1, 11.1 i 12.1 dels Estatuts Socials amb el següent ORDRE DEL DIA:

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR DE DATA 4 DE MARÇ DE 2018
SEGON.- INFORME DE LA CAP DE COLLA SORTINT
TERCER.- INFORME DEL PRESIDENT
QUART.- EXAMEN I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2018 I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL 2019
CINQUÈ.-. CALENDARI PER LA TEMPORADA 2019
SISÈ.- ELECCIÓ DEL SAGAL D’HONOR
SETÈ.- INFORME DE LES DIFERENTS ÀREES (GRALLES, ACTIVITATS, SANITAT, MATERIAL, FÚRIES D’AUSA, ETC)
VUITÈ.- PRESENTACIÓ DE PROJECTE ALTERNATIU A LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL (EN CAS QUE S’HAGI PRESENTAT EN LES CONDICIONS EXPRESSADES EN LA CARTA ENVIADA PEL PRESIDENT A TOTS ELS ASSOCIATS)
NOVÈ.- MOCIÓ DE CONFIANÇA A LA JUNTA ACTUAL (EN EL SUPÒSIT QUE HI HAGI UN PROJECTE ALTERNATIU)
DESÈ.- PRECS I PREGUNTES

La documentació referent als diversos assumptes a tractar es troba a disposició dels Associats que ho desitgin, demanant-la al telèfon 667902278.