La Infernal de la NovAnormalitat

Les Fúries d’Ausa Seguim cremant tot i les dificultats.
Fem un espectacle de foc en substitució de la infernal el mateix dia que s’havia de celebrar, respectant totes les mesures de seguretat tant amb els assistents com els diables participants.
Volem seguir difonent la cultura del foc en les Festes Majors de la nostra comarca.

Activitat castellera en el marc de la pandèmia del COVID-19

Benvolgut/da
Em plau convidar-lo/a a la Roda de premsa que convoquem des a l’Associació Castellera Sagals d’Osona per presentar el projecte: “Activitat castellera en el marc de la pandèmia del COVID-19”.

Volem transmetre com ha afectat la pandèmia del COVID-19 a l’activitat de l’Associació Cultural Sagals d’Osona, a l’activitat castellera i a la cultura popular en general. I presentar les activitats alternatives que estem preparant per mantenir activa la nostra passió.

Per fer-ho comptarem amb la presència de:
• Sra. Maria Àngels Blasco i Rovira, Directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural
• Sra. Susagna Roura i Pujols, 2a tinenta d’alcaldia i regidora de Cultura, Turisme i Habitatge de l’Ajuntament de Vic
• Sr. Sergi Font i Domènech, President de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya
• Sr. Bernat Camps i Martínez President de l’Associació Cultural Sagals d’Osona
• Representants de les colles convidades Marrecs de Salt i Castellers de la Vila de Gràcia
• Artistes Grafiters: Kazzius, Kiwestudio i Miles

Horari: Dimecres 1 de Juliol a les 13h a La Central, Vic.
Adreça: Plaça Vicenç Albert Ballester, s/n
Per raons d’aforament i de seguretat, els mitjans interessats en assistir presencialment a la roda de premsa és imprescindible que ho confirmin enviant un correu a presidencia@sagals.cat, Caldrà que s’identifiquin amb nom i mitjà

Per assistir a la roda de premsa cal portar mascareta. Disposarem de gels hidroalcohòlics per desinfectar-vos les mans abans d’entrar a la sala. Si algun periodista no pot assistir, estem treballant per tal que la compareixença també es pugui seguir per streaming podeu sol•licitar l’accés a: presidencia@sagals.cat.

Bernat Camps Martínez
President de Sagals d’Osona

Convocatòria d’assemblea general extraordinària

Reunida la Junta Directiva, en data de 25 de setembre de 2019, en compliment de l’article 10.2 dels Estatuts de l’Associació:

Es CONVOCA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA pel divendres 18 d’Octubre a les 19.00 hores, a Plaça Vicenç Albert Ballester, s/n (La Central) i, amb els següents punts a l’Ordre del Dia:

  1. Aprovació de l’acta de la darrera assemblea
  2. Aprovació del Reglament de Règim Intern (RRI) de les Fúries d’Ausa
  3. Situació econòmica d‘ ACSO
  4. Precs i preguntes

La Junta de l’ Associació Cultural Sagals d’Osona, Vic, a 27 de setembre de 2019

Junta Tècnica

Havent finalitzat el Dilluns 3 de Desembre el termini de presentació de Candidatures per a Junta Tècnica, la Junta Electoral proclama que s, ha presentat 1 única integrada per:
Cap de Colla: VICTOR NIUBO GARCIA
Cap de Pinyes: MARC BERENGUER ARROYO
Cap de Troncs: JANA FONT AGUILAR
Cap de Canalla: CAROLA DANÉS PAGANS
Aquesta Candidatura disposa del termini de 24 hores per esmenar possibles causes que la puguin invalidar. Qualsevol Reclamació o Recurs que pugui haver-hi ha de presentar-se en el termini de 24 hores i correspondrà a la Junta Electoral la seva resolució.
Aquesta Candidatura exposarà el seu programa i propostes el 15 de Desembre a la Central.
Als efectes de conèixer el grau de confiança que mereix aquesta Junta Tècnica, es procedirà a la Votació el Dissabte 15 de Desembre de 2018, no sent vinculant el resultat de la votació
Vic, a 4 de Desembre de 2018.
Secretari de la Junta Electoral: Jordi Garriga.
President de la Junta Electoral: Eduard Olivan

Convocatòria d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Convocatòria d’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc el Diumenge 4 de Març, a les 11:00 hores en primera i única convocatòria, al domicili social de la colla, situat a la Plaça Vicenç Albert Ballesté, s/n Edifici La Central, de Vic, en aplicació dels articles 10.1, 11.1 i 12.1 dels Estatuts Socials amb el següent ORDRE DEL DIA:

PRIMER.– Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior, de 12 de Febrer de 2017.

SEGON.– Informe de Presidència

TERCER.- Informe de la Cap de Colla

QUART.- Examen i aprovació si s’escau, de la Liquidació del Pressupost de 2017, i aprovació del Pressupost pel 2018.

CINQUÈ.- Calendari per la Temporada 2018

SISÈ.- Elecció del Sagal d’Honor

SETÈ.- Informe de les diferents àrees: Gralles, Sanitat, Activitats, Material, Fúries d’Ausa.

VUITÈ.- Modificacions parcials de Normativa dels Sagals

NOVÈ.- Votació del nou disseny de la Dessuadora

DESÈ.- Baixes i Altes a la Junta Directiva

ONZÈ.- Torn obert de precs i preguntes

La documentació referent als diversos assumptes a tractar es troba a disposició dels Associats que ho desitgin, demanant-la al telefon 667902278.

 

Vic, 12 de Febrer de 2018

 

El President:

Eduard Oliván Vendrell

Convocatòria Elecció Junta Tècnica

 

Es posa en coneixement de tots els associats que la Junta Directiva de l’Associació, reunida el 16 de Novembre de 2017, comptant amb el quòrum exigit als Estatuts socials i a la llei, ha acordat per unanimitat de tots els assistents el següent:

PRIMER.- Convocar Eleccions per escollir els integrants de la Junta Tècnica  de la colla castellera Sagals d’Osona, i constituir-se simultàniament  en Junta Electoral. Les eleccions es regiran pel Reglament aprovat a l’Assemblea General de l’Associació el 24/02/07, els Estatuts socials i la Legislació Electoral General,  amb el següent Calendari Electoral:

1.- Publicació de la Convocatòria:  16 de Novembre de 2017.

2.- Data Límit de Presentació de Candidatures: la Junta Electoral ha decidit ampliar el termini de presentació de Candidatures fins el 6 de Desembre de 2017, a les 22 hores.

3.- Forma i lliurament de la Candidatura: es lliurarà per escrit al President o Secretari de la Junta Electoral, i en el seu defecte, a qualsevol altre membre de la Junta Electoral.

4.- Contingut mínim de les Candidatures: Noms dels candidats als quatre càrrecs de Cap de Colla i Caps de Canalla, Pinyes i Troncs.

5.- Proclamació i Publicació de Candidatures per la Junta Electoral, amb oferiment de recursos i termini d’esmena d’1 dia: 7 de Desembre de 2017

6.- Presentació de les Candidatures i dels respectius Programes a la Colla: 16 de Desembre, al local d’assaig, per l’ordre establert per sorteig que farà la Junta Electoral al moment de la Proclamació.

7.- La Junta Electoral nomenarà la Mesa Electoral, amb l’acord de proclamació de Candidatures, i es constituirà el dia de la votació

8.-  Votació: el 16 de Desembre de 2017, entre les 16 h. i les 21 h

9.- Escrutini:  per part de la Mesa Electoral a partir de les 21 h del mateix dia de la Votació

10.- Proclamació: per la Junta Electoral, a partir del resultat de la Votació. En cas d’una única candidatura, aquesta serà proclamada per la Junta Electoral, efectuant-se la Votació de Confiança el mateix dia i hores esmentats al punt 8.-

Vic, 16 de Novembre de 2017.

El Secretari de la Junta Electoral, Jordi Garriga     Vist-i-Plau, el President, Eduard Oliván

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL SAGALS D’OSONA

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el Diumenge dia 12 de Febrer de 2017, a les 17:00 hores en primera i única convocatòria, al domicili social de la colla, situat a la Plaça Vicenç Albert Ballesté, s/n Edifici La Central, de Vic, en aplicació dels articles 10.1, 11.1 i 12.1 dels Estatuts Socials amb el següent ORDRE DEL DIA:

PRIMER.- Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior, de 21 de Febrer de 2016.

SEGON.– Elecció per renovació dels càrrecs de la Junta de Govern de l’Associació, pel període estaturari de 4 anys, (art. 14.2 Estatuts). Cas d’haver-hi una única candidatura, es procedirà a la seva proclamació i acceptació dels càrrecs sense més tràmit.

Per acord de la Junta Directiva del dia 16 de Gener de 2017, als efectes de presentació de candidatures, es varen establir les següents normes per la elecció:

– Convocatòria d’eleccions: 16 de Gener de 2017.

– Termini de presentació de candidatures: 2 de Febrer de 2017 a les 12 del migdia, per escrit adreçat simultàniament al President i al Secretari de la Junta actual.

– Formalitats: La candidatura ha de presentar-se per escrit, contenir una llista amb els noms dels integrants de la candidatura i expressió del càrrec al que opten, (Art. 21 i següents dels Estatuts: President, Vice president, Tresorer i Secretari, més el nombre de vocals que s’escaigui). Per ser candidat s’ha de ser associat, major d’edat i trobar-se al corrent en tots els drets i deures que determina la condició de soci.

– Presentació de candidatures: es portarà a terme en el curs de l’Assemblea General Ordinària, prevista pel dia 12 de Febrer de 2017, a la Central, a les 17,00 hores. Les candidatures podran presentar el respectiu programa de govern entre les 16,00 i les 17,00, repartint-se el temps a parts iguals entre les que es presentin, previ sorteig per establir l’ordre de presentació.

– Votació: en cas d’haver-hi més d’una candidatura, en el curs de l’assemblea es constituirà la mesa electoral, integrada per un representant designat per cada candidatura, i 3 sagals elegits per l’assemblea, majors d’edat, un dels quals, al menys, serà membre de la Junta Directiva actual i presidirà la mesa. Tot seguit es procedirà a la votació. Al final de l’assemblea es tancarà la mesa electoral i es farà l’escrutini, proclamant-se la candidatura guanyadora. En cas que només hi hagi una candidatura, aquesta serà proclamada de la mateixa manera. Proclamada la candidatura, s’atorgarà la paraula en el curs de la mateixa assemblea als seus integrants. En cas que no hi hagi cap candidatura, la Junta actual prorrogarà el seu mandat, fins a convocar un nou procés electoral.

TERCER.– Informe de Presidència

QUART.- Informe del Cap de Colla

CINQUÈ.- Examen i aprovació si s’escau, de la Liquidació del Pressupost de 2016, i aprovació del Pressupost pel 2017.

SISÈ.- Calendari per la Temporada 2017

SETÈ.- Elecció del Sagal d’Honor: ratificació de l’acord de la Junta Directiva

VUITÈ.- Informe de les diferents àrees: Gralles, Sanitat, Activitats, Material, Fúries d’Ausa.

NOVÈ.- Torn obert de precs i preguntes.

La documentació referent als diversos assumptes a tractar es troba a disposició dels Associats que ho desitgin, demanant-la al telefon 667902278.

Vic, 27 de Gener de 2017

La Presidenta:

Noemi Aguilar Alemany.