Per unanimitat de la Junta Directiva, S’ACORDA obrir el procés per l’elecció de la Junta Directiva de l’associació, que regirà aquesta entitat pel període estatutari de quatre anys, d’acord amb els articles 9.b, 14 i 15 dels Estatuts i 322-12 del Codi Civil de Catalunya, aprovant-se a l’efecte el següent calendari electoral:

 

1.- Convocatòria d’eleccions: 16 de Gener de 2017.

2.- Termini de presentació de candidatures: 2 de Febrer de 2017 a les 12 del migdia, per escrit adreçat simultàniament als actuals President i Secretari de la Junta Directiva, respectivament.

3.- Formalitats: L’escrit de presentació de la candidatura ha de contenir una llista amb els noms dels integrants de la candidatura i expressió del càrrec al que opten, (Art. 21 i següents dels Estatuts: President, Vice president, Tresorer i Secretari, més el nombre de vocals que s’escaigui). Per ser candidat i per ser elector, s’ha de ser associat, major d’edat i trobar-se al corrent en tots els drets i deures que determina la condició de soci.

4.- Presentació de candidatures: Es portarà a terme en el curs de l’Assemblea General Ordinària, prevista pel dia 12 de febrer de 2017, a la Central, a les 17:00. Les candidatures podran presentar el respectiu programa de govern entre les 16:00 i les 17:00, repartint-se el temps a parts iguals entre les que es presentin, previ sorteig per establir l’ordre de presentació.

5.- Elecció: en cas d’haver-hi més d’una candidatura, en el curs de l’assemblea es constituirà la mesa electoral, integrada per 1 representant designat per cada candidatura, i 3 sagals elegits per l’assemblea, majors d’edat, un dels quals, al menys, serà membre de la Junta Directiva actual i presidirà la mesa. Tot seguit es procedirà a la votació. Al final de l’assemblea es tancarà la mesa electoral i es farà l’escrutini, proclamant-se la candidatura guanyadora. En cas de que només hi hagi una candidatura, aquesta serà proclamada de la mateixa manera, però sense necessitat de votació. Proclamada la candidatura, s’atorgarà la paraula als seus integrants, en el curs de la mateixa assemblea. En cas que no hi hagi cap candidatura, la Junta actual prorrogarà el seu mandat, fins a convocar un nou procés electoral, en el termini més breu possible.

6.- Informació: Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist-i-plau del president, així com accés a la informació comptable i documental de l’associació, prèvia concertació de dia i hora amb els responsables de la seva custòdia.

 

Acord adoptat a la sessió de la Junta Directiva del 16 de Gener de 2017:

Vic, 17 de Gener de 2017.

 

El Secretari: Jordi Garriga i Montaña

Vist-i-plau, la Presidenta: Noemi Aguilar Alemany.