La Junta Electoral de l’associació cultural SAGALS D’OSONA notifica que ahir 24 de Novembre de 2015 va finalitzar el termini per a la presentació de Candidatures a la Junta Tècnica, segons l’acord de convocatòria d’Eleccions que va prendre la Junta Directiva.

Dins del termini de 15 dies corresponent, s’ha presentat 1 Candidatura a Junta Tècnica, procedint ara aquesta Junta Electoral a proclamar aquesta Candidatura com a Junta Tècnica, amb les persones i càrrecs següents:

Domènec Aguilar Alemany, Cap de Colla
Anna Tió Rico, Sots Cap de Colla
Agnès Camps Martínez, Cap de Troncs
Marc Coll Casellas, Cap de Pinyes
Mariona Prat Terradellas i Marta Cruz Navascués, Caps de Canalla en la part social i tècnica respectivament.

Així mateix, la Junta Electoral informa que a comptar de les 22 hores del dia d’avui hi ha un termini de 24 hores per interposar els Recursos o les Esmenes que es considerin convenients, en aplicació de l’article 7 del Reglament per l’elecció de la Junta Tècnica, aprovat en Assemblea General de data 24 de febrer de 2007.

Notificar també que el proper 12 de Desembre es procedirà a la Votació per part dels Associats, als efectes de conèixer el grau de confiança que la Junta Tècnica mereix als associats, no sent vinculant el resultat de la votació.

I perquè consti, firmo aquesta notificació com a Secretari de la Junta Electoral,

Jordi Garriga Muntanyà

Amb el vist-i-plau de la Presidenta Noemí Aguilar Alemany.